zpět na domovskou stránku KROK 

PREVENCE VE ŠKOLÁCH – Jak se chránit

V rámci prevence dětí a mládeže realizujeme na školách Preventivní program rizikového chování, pod názvem „Klipper“ neboli komplexní a dlouhodobý program všeobecné základní prevence a poradenství v oblasti rizikového chování na školách.

Chceme pro Vás jen o trochu víc bezpečí, jistoty, lásky, radosti, a abyste si mohli dovolit být SVÍ!
Mgr. Zuzana Hrbotická , vedoucí programů prevence

Z naší 20 leté zkušenosti, jsou nyní pro žáky a studenty aktuální tato témata:

 • Vztahy, komunikace, spolupráce ve třídě (dodržování řádu a slušného chování)
 • Výchovné problémy: šikana, kyber šikana, závislosti na drogách, alkoholu, kouření, gambling (sázení a hraní)
 • Jak chránit sám sebe ve škole, mimo školu i doma (sexualita, konflikty, nebezpečné situace: v cizím prostředí, cizí lidé, na internetu)

Cílem našeho programu je minimalizovat rizika spojená s rizikovým chováním a podněcovat žáky a studenty ke změně zaběhnutých vzorců negativního chování a jednání, posilovat pozitivní vztahy a rozvíjet jejich osobnost.

V roce 2017 jsme realizovali
233 preventivních programů,
jichž se celkem zúčastnilo cca 4427 žáků.

V roce 2018 jsme realizovali
231 preventivních programů,
jichž se celkem zúčastnilo cca 2312 žáků.

V rámci rizikového chování pracujeme s tématy osobnostního a sociálního rozvoje, jako jsou postoje, hodnoty, sebeúcta, sexualita, sebepoznání, komunikace, rozhodování a další. Tato témata se prolínají jednotlivými tematickými bloky, rozdělenými pro práci na I. a II. stupni ZŠ. Pro odborná učiliště a střední školy si mohou pedagogové vybrat vhodný program z nabídky pro druhý stupeň ZŠ, výjimečně jsme schopni určité téma zpracovat tzv. na míru. Při práci s třídními kolektivy jsou používány například metody práce zážitkové pedagogiky či dramatické výchovy.

Program probíhá převážně ve třídách – v přirozeném prostředí žáků a studentů.

 

PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA                                                           

 • Mladší školní věk (6 – 12 let) – žáci I. stupně ZŠ
 • Starší školní věk (12 – 15 let) – žáci II. Stupně ZŠ
 • Mládež (15 – 19 let) – studenti SŠ, SOŠ, Gymnázií a SOU

 

SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA

Sekundární cílovou skupinu tvoří:

 • Pedagogové
 • Rodiče (například při rodičovských schůzkách nebo schůzkách na počátku roku k informacím o výběru povolání a s tím následného studia apod.)

 

Poskytujeme služby školám (žákům, rodičům, pedagogům) bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci, jejich politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, fyzický či psychický stav.

 

NABÍDKA PROGRAMŮ – KLIPPER

I. Stupeň ZŠ

Pro I. stupeň ZŠ je připraveno sedm tematických bloků

 • LÉTAJÍCÍ KOBEREC – poznávání lidí kolem sebe, mezilidská tolerance, kulturní  odlišnosti
 • MŮJ KAMARÁD – přátelství, vztahy, hodnoty
 • JAK CHRÁNIT SÁM SEBE – nebezpečné situace a jak s nimi zacházet, rozhodování
 • PRAVIDLA. A CO JÁ? – pravidla slušného chování (vandalismus, krádeže…)
 • KOŠÍK PLNÝ ROZUMU – stravování, pohyb, hygiena a zdraví
 • CESTOU DO ŠKOLY – BEZPEČNĚ – co nás může potkat nejen cestou do školy
 • S BATOHEM DO SVĚTA – co o sobě vím, sebepoznání, sebepojetí

II. Stupeň ZŠ

Pro II. Stupeň ZŠ je připraveno sedm tematických bloků:

 • MOJE MÍSTO VE TŘÍDĚ – kolektiv, postoje, vzájemná tolerance
 • GAMBLING – prevence patologického hráčství
 • ZÁVISLOST (NEJEN O DROGÁCH) – podpora správného rozhodování, informovanost, fámy, ano/ne, postoje
 • (NE)BEZPEČNÁ LÁSKA – sebepoznání, pohlavní choroby (jak se chránit), tabu
 • NA CESTĚ – výbava dovedností jedince pro vstup do nového kolektivu,
 • MLUV SEMNOU/MLUVME SPOLU – komunikační dovednosti, postoje k autoritám
 • JAK CHRÁNÍT SÁM SEBE II. – co je odvaha a nebezpečné chování, rozhodování a krizové situace

Přehled programů v PDF ke stažení zde.

 

ZŠ Vlkoš, 3.třída: „ Program proběhl v příjemné atmosféře, je přiměřený věku. Žáci reagovali a spolupracovali. Vhodně zvolené aktivity, příjemná a komunikativní přístup od lektorek. Děkujeme za kvalitně a přínosně připravený program.“

Reference:        

Pokud mají školy zájem využít našich služeb nebo ještě potřebují další informace, mohou nás kontaktovat: na telefonu 518 324 557, 739 084 422 nebo písemně na email: agentura@oskrok.cz

Především dlouhodobě spolupracujeme se školami v Kyjově, v obcích ORP Kyjov, Hodonín a Uherské Hradiště. Velkou zásluhu na tom, že můžeme pracovat se širokým okruhem škol na Kyjovsku, má především Město Kyjov, které se stalo v tomto směru donátorem a finančně preventivní programy pro ORP Kyjov podporuje.

Program prevence, ale realizujeme po dohodě i ve školách z jiných regionů s ohledem na kapacitu. Programy si pak hradí ze svých zdrojů. Cena programu je 800,-/2 vyučovací hodiny.

-ZŠ Vracov, 5.třída: „ Preventivní programy tyto děti vždy vítají s nadšením. Dnes to bylo stejné, téma velmi aktuální. Je důležité, aby žáci věděli, jak se ochránit a jak se zachovat v různých situacích. My si neustále povídáme o chování k sobě a druhým. Je dobré, pokud to slyší i od jiných.“